LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Lĩnh vực hoạt động chính:

- Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ nông nghiệp

- Trồng cây dược liệu, cây ăn quả

- Xử lý và nhân giống

- Mua bán, xuất nhập khẩu hàng hóa nông sản

- Chế biến, sơ chế nông sản