BÁO CHÍ

CÁC BÀI BÁO CHÍ - TRUYỀN HÌNH ĐÃ ĐƯA TIN

 

1, http://mnews.chinhphu.vn/story.aspx?did=347012

2, http://doanhnghiephoinhap.vn/doanh-nghiep-nong-nghiep-chat-vat-tiep-can-nguon-von-uu-dai.html?fbclid=IwAR0VfSrogFMs9wptRCO4u762BBgaYBQh8iHsibLt_J2wfPWluwRseykbZCs

3, http://enternews.vn/doanh-nghiep-nong-nghiep-con-kho-khan-trong-tiep-can-nguon-von-uu-dai-136150.html?fbclid=IwAR1L1Xt-8wSzSTphTa_T83Hq7JMQqGG1C3v1n5iUnPlggZoROFEbUPak0z0

4, http://enternews.vn/phai-xu-ly-triet-de-chat-thai-trong-chan-nuoi-va-trong-trot-140064.html

5, http://enternews.vn/vuong-dau-tu-ppp-trong-nong-nghiep-140024.html

6, http://baoquocte.vn/tim-doi-tac-xuat-khau-hang-nong-san-73314.html?fbclid=IwAR2y9YfpV04fRmmYzPHUIkwo5U6oV6BqU4-69xVlBsxFE-zHjKon_fLjLnE

Hỗ trợ trực tuyến
Quảng cáo